קנט מחדשת את ביטוח זיתי השמן לשנים 2020-2021

ניתן לבחור באחת משתי רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בסכום הפיצוי למגדל בעת נזק

על פי נתוני ענף הזית במועצת הצמחים, בישראל קיימים 334,000 דונמים של עצי זית מניבים בחלוקה לזיתים מושקים -זיתי שלחין וזיתים שאינם מושקים זיתי בעל. מרביתם משמשים לייצור שמן זית. על פי נתוני מועצת הזית העולמית, בין השנים 2009-2015 עמדה התפוקה השנתית הממוצעת בישראל על כ-13,300 טונות שמן, שהם כ-0.6% מהתפוקה העולמית. תפוקה זו מופקת באמצעות כ-120 בתי בד ומפעלי שמן. חלקם משפחתיים וחלקם גדולים ומתקדמים.
 
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים הנגרמים כתוצאה מההתחממות הגלובאלית וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים ובכללם לגידולי הזיתים.  בימים אלה קנט מחדשת את הביטוח לזיתי השמן. בניגוד לגידולים האחרים, בשל אופי גידולו הסרוגי של עץ הזית, ביטוח  זיתי השמן הוא ביטוח דו שנתי ובחינת היבול הכולל, של ביטוח זיתי שמן במטעי בעל, במקרה של אירוע חוסר יבול, תעשה לשתי עונות הגידול 2020-2021 ביחד.
 
במסגרת חידוש הביטוח, בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע ניתן לבחור באחת משתי רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בסכום הפיצוי למגדל בעת נזק. רכישת ביטוח אסונות טבע מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע ובכל מקרה הביטוח מותנה בכך שהמטע נמצא בבעלות המבוטח ובהחזקתו נכון למועד קרות מקרה הביטוח.
 
ביטוח נזקי הטבע מכסה נזק כמותי ואיכותי לפרי טרם מסיק שנגרם באופן ישיר בעקבות שיטפון, ברד, סערה, קרה, שרב. היבול המבוטח הינו היבול הנורמטיבי לפי סוג המטע וגילו.
 
ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים מכסה נזק כמותי לפרי בעקבות אירוע אקלימי שאינו מכוסה בביטוח נזקי טבע וכן אירוע מחלה או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד. הביטוח מכסה גם נזק לעצים בעקבות קרה, ברד, סערה, שלג, שרב ושיטפון. במטעי הבעל היבול המבוטח נקבע מראש עבור כל תקופת הביטוח לשתי עונות הגידול יחד, לפי היבול הנורמטיבי, סוג וגיל המטע. במטע שלחין - היבול המבוטח הוא היבול הנורמטיבי לפי סוג וגיל המטע, לכל עונה בנפרד. ניתן להגדיל מראש את היבול המבוטח לשתי העונות ע"י הצגת נתוני שיווק  רצוף לשנים 2015-2018.
 
 במקרה של חוסר יבול כתוצאה מאירועי אקלימי,  במטעי בעל הפיצוי ישולם למגדלים להם אירע חוסר יבול של שתי עונות הגידול גם יחד, ולאחר שניתנה לקנט הודעה על הנזק במועד בכל אחת ואחת משתי עונות הגידול בנפרד. במטעי שלחין - תגמולי הביטוח ישולמו למגדלים להם אירע חוסר יבול גם של עונת גידול אחת.
 
עוד מציינים בקנט כי ניתן לבטח  גם מטעים שאינם מניבים.
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות